HOME

CEMETERY

COOKING

FAMILY

GENEALOGY

HA-HA

JOURNAL

PHOTO

RV - CAMPER

TRAVEL

 
  

Railway Museum

Motor Transport Museum

Campo Gaskill Brothers' Store
Pacific Southwest Railway Museum

May 2004

The Pacific Southwest Railway Museum is located at
31123½ Highway 94,
Campo CA 91906
(619) 465-7776 (weekdays) (619) 478-9937 (Weekends)We caught a ride on an old diesel museum train at the Campo Depot.

~ ~ ~

Vi hoppede på et gammelt diesel museumstog på Campo Station.

 On the way to our first stop - the Motor Museum in Cameron Corners

~ ~ ~

På vej til vores første stop - Motormuseet i Cameron Corners

 

 

 

 

At the Motor Transport Museum

~ ~ ~

På Motor-transport Museet

 The Museum is located in an old Feldspar Mill

~ ~ ~

Museet har til huse i en gammel Feldspat Mølle

Some old milk trucks ~ ~ ~ Nogle gamle mælkebiler

1916 Mack Truck - Notice the chain drive

~ ~ ~

Macktruck fra 1916 - Bemærk kædedrevet

 
Time to get up on the sidewalk!

~ ~ ~

Så er det om at komme op på fortovet! 

 

 

 

In an old World War I Jeep.

~ ~ ~

I en gammel Jeep fra Første Verdenskrig


  

 Back on the train heading for the old Campo Store.

~ ~ ~

Tilbage toget på vej til den gamle landhandel i Campo.


 

 Some flowers that grew plentifully along the railroad tracks

~ ~ ~

Nogle blomster, der voksede i massevis langs jernbanen

 

 Gaskill Brothers' Stone Store in Campo

~ ~ ~
Gaskill Brødrenes Stenforretning i Campo

 On December 4, 1875, three Mexican bandits were killed and buried at the Campo Store. The three, along with a couple of their renegade compadres, had attempted to raid the general store in Campo "The Gaskill Bros. Merchandise" belonging to brothers Luman and Silas Gaskill.

~ ~ ~

Den 4. December, 1875, blev tre Mexikanske banditter slået ihjel og begravet ved Campos landhandel. De tre havde, sammen med et par af deres lovløse makkere, forsøgt at plyndre landhandlen i Campo "Brødrene Gaskills Varehus", som tilhørte brødrene Luman og Silas Gaskill.


The store, then a wooden building, built by the Gaskills in 1868, was a combined grocery and provision store, post office, stage stop, and bank, later widely known as the "Old Stone Store" or the "Old Campo Store". The bandits had crossed the border on horseback, and after tying up their horses nearby they attacked the store.

~ ~ ~

Forretningen, som dengang var en træbygning bygget af Gaskill brødrene i 1868, var en blandet købmand og proviant, posthus, diligence station og bank, som senere vidt og bredt blev kaldt "Den Gamle Stenforretning" eller "Den Gamle Campo Forretning". Banditterne havde krydset grænsen til hest, og efter at have bundet deres heste i nærheden, angreb de forretningen.They were first confronted by Luman, who was tending to the customers. The bandits shot and wounded him, and Luman fired back, wounding one of the outlaws. He then slid through a trap-door in the floor, which lead into the creek. (It served to store meat and dairy by allowing the perishables to hang into the cool water. Later when the new store was built they kept things cool in a cave they dug into the mountain behind the store, where April is standing.)

~ ~ ~

De blev først mødt af Luman, som passede disken. Banditterne skød og sårede ham, og Luman skød igen og sårede en af skurkene. Så lod han sig glide gennem en lem i gulvet, som førte ned i åen. (Den brugtes til at opbevare kød og mælkevarer, ved at lade dem hænge ned i det kolde vand. Senere, da den nye forretning blev bygget, holdt de varerne på køl i en hule, de udgravede i bjergvæggen bagved forretningen, hvor April står.)


Luman Gaskill managed to pull himself up next to the creek and sneak up on the bandits from behind. With help from his brother Silas, who had heard the commotion and came running from the blacksmith shop in the back of the store, the two engaged the bandits in another gun battle in front of the store, and when the dust settled two of the bandits were wounded, and one had been shot to death.

~ ~ ~

Det lykkedes Luman Gaskill at hive sig i land ved siden af åen og snige sig op bagpå banditterne. Med hjælp fra hans bror Silas, som havde hørt al halløjet og var kommet løbet fra smedjen bagved forretningen, angreb de sammen banditterne i en revolverkamp foran forretningen, og da støvet havde lagt sig, var to af banditterne såret, og en var blevet skudt ihjel.The two uninjured outlaws wasted no time worrying about their wounded friends, but rather ran to their horses and fled, leaving their less fortunate companions behind. The captured bandits were put in a cabin near the store, where a local named Jimmy Keys was placed to guard them. Word of the capture spread throughout the day, and by evening Campo had attracted looky-loos from near and far, among them a bunch of cowboys driving some cattle through the county. It was a cold night, and about dark they went to the cabin and offered Jimmy a drink of whisky to warm him up. Jimmy took it and was soon fast asleep. The next morning when Jimmy awoke, the cowboys had left, and he found the two bandits hanging from a big oak tree nearby. Their bodies were taken down later that day, and they were buried with their dead comrade from the day before near the Campo Creek. April is sitting on the trunk of the old hanging tree.

~ ~ ~

De to uskadede skurke spildte ikke tiden med at bekymre sig om deres sårede venner, men løb i stedet hen efter deres heste og flygtede og efterlod deres mindre heldige kammerater. De tilfangetagne banditter blev spærret inde i en hytte nær forretningen, hvor en nabo, der hed Jimmy Keys, blev sat på vagt. Rygtet om fangsten spredtes i løbet af dagen, og inden aftenstid havde Campo tiltrukket nysgerrige fra nær og fjern, deriblandt en flok cowboy'er, der var på vej gennem amtet med en flok kvæg. Det var en kold aften, og da det blev mørkt gik de op til hytten og tilbød Jimmy en tår whiskey til at varme sig på. Jimmy sagde tak til og sov snart trygt. Næste morgen, da Jimmy vågnede, var cowboy'erne rejst af, og han fandt de to banditter hængt fra et stort egetræ nærved. Deres lig blev taget ned senere den dag, og de blev begravet ved Campo Å sammen med deres døde kammerat fra dagen før. April sidder på stubben af det gamle hængetræ.


Following that incident Silas and Luman Gaskill soon gained a reputation of fearlessness and invincibility among border outlaws, some claiming that the Gaskills were in league with the devil and could not be killed with lead bullets. Not trusting their reputation to protect them to keep them safe, the brothers tore down the original Campo Store in 1885. They replaced it with a fortresslike stone building, the structure that remains to this day having been restored and converted into a museum in the 1940s.

~ ~ ~

Efter den begivenhed fik Silas og Luman Gaskill snart ry for at være frygtløse og usårlige blandt grænsebanditterne, hvoraf nogle hævdede at Gaskill brødrene var i forbund med djævelen og ikke kunne dræbes med blykugler. Men da de ikke havde lid til, at deres ry kunne holde dem i sikkerhed, rev brødrene den oprindelige Campo Forretning ned i 1885. De erstattede den med en fort-lignende stenbygning, den bygning, der findes endnu i dag, idet den er blevet restaureret og gjort til museum i 1940erne. 

  We took the train back to Campo Depot.

~ ~ ~

Vi tog toget tilbage til Campo Station.

 

 

 

 Some horses we saw on the way home.

~ ~ ~

Nogle heste, vi så på vejen hjem.

 

 And a beautiful bush we passed.

~ ~ ~

Og en flot busk, vi kom forbi.


 

 

 

More Ghost Towns Here

More Historical Sites Here

More California Travel Information Here

  

 

 You are listening to Puffing Billy Rag

 This site is a member of WebRing.
To browse visit Here.