April's Birthday Trip 2004

This page has LOTS of pictures, so - patience people!

Denne side har MANGE billeder, så - tålmodighed skal der til, folkens!Pine Valley

We drove through Pine Valley, where you can still see large burnt areas from the wildfires.

Vi kørte gennem Pine Valley, hvor man stadig kan se store afsvedne områder fra skovbrandene.

 

Cuyamaca Lake

 

April at Lake Cuyamaca. The lake was created when the Cuyamaca Dam, second oldest dam in California, was constructed in 1888. The lake was first stocked with fish in 1891.

April ved Cuyamaca-søen. Søen blev dannet, da Cuyamaca-dæmningen, Californiens næstældste dæmning, blev bygget i 1888. Der blev først holdt fisk i søen i 1891.

 

Julian

Next stop Julian - a boomtown established in the 1870's when the Gold Rush came to the San Diego area. It is now famous for its apple harvest.

 

Næste stop Julian - en boomtown grundlagt i 1870'erne, da guldfeberen kom til San Diegos omegn. Den er nu berømt for sin æblehøst.

Spring is in the air....

Der er forår i luften....

 

I can't remember the last time we saw a daffodil that didn't come in a pot at Walmart.

Jeg kan ikke huske den sidste gang vi så en påskelilje, der ikke voksede i en urtepotte i Walmart.

 

 

Witch Creek School, which was moved to Julian from Witch Creek, a nearby settlement, where it was in use as a school house from 1888 to 1954.

Witch Creek Skole, som blev flyttet til Julian fra Witch Creek, en flække i omegnen, hvor den var i brug som skolebygning fra 1888 til 1954.

 

Julian Gold Rush Hotel, built in 1897, is Southern California's oldest operating hotel. It was established by Albert Robinson, a freed slave from Missouri, who still is said to be a friendly haunt around the premises.

Julian Gold Rush Hotel, bygget i 1897, er Sydcaliforniens ældste hotel, der stadig er i drift. Det er grundlagt af Albert Robinson, en frigjort slave fra Missouri, som stadig siges at spøge fredsommeligt på stedet.

 

We had lunch - and apple pie of course - at our favorite Julian restaurant, Julian Cafe & Bakery.

Vi spiste frokost - og selvfølgelig æbletærte - på vores yndlingsrestaurant i Julian, Julian Cafe & Bakery.

 

 

A little shopping before leaving town.

Vi gik lidt på indkøb, før vi tog fra byen.

 

 

Anza-Borrego Desert

The blooming desert - from a distance it's hard to tell that the desert is in bloom...

Den blomstrende ørken - det er svært at se på afstand, at ørkenen blomstrer...

...You have to get close up to enjoy it.

...Man er nødt til at komme på nært hold for at nyde det.

.

...Real close!

...Meget nært!

Desert Paintbrush - Castilleja Chromosa.

"Ørken Malerpensel" - Castilleja Chromosa.

Desert Pincushion - Chaenactis Stevioides.

"Ørken Nålepude" - Chaenactis Stevioides.

Barrel Cactus - Ferocactus Acanthodes.

"Tøndekaktus" - Ferocactus Acanthodes.

Creosote Bush - Larrea Tridentata.

Kreosotbusk - Larrea Tridentata.

Hmmm... I couldn't figure out what this was.

Hmmm... Jeg kunne ikke finde ud af, hvad den her var.

Bigelow's Monkey Flower - Mimulus Bigelovii.

"Bigelow's Abeblomst" - Mimulus Bigelovii.

Another one I couldn't figure out what was.

En til, jeg kunne ikke finde ud af, hvad var.

And what is this? A kind of Statice?

Og hvad er den her? En slags Statice?

 

Beavertail Cactus - Opuntia Basilaris.

"Bæverhalekaktus" - Opuntia Basilaris.

 

In honor of Mormor and Morfar:
Sacred Datura - Datura Meteloides.

Til ære for Mormor og Morfar:
"Hellig Engletrompet" - Datura Meteloides.

I think this is a Narrow-leaved Popcorn Flower - Cryptantha Angustifolia.

Jeg tror den her er en "Smalbladet Popcornblomst" - Cryptantha Angustifolia.

Soaptree Yucca - Yucca Elata and Mojave Yucca - Yucca Schidigera

"Sæbetræsyucca" - Yucca Elata og Palmelilje - Yucca Schidigera

Jumping Cholla - Opuntia Bigelovii... so called because the spines seem to "jump" from the cactus and attach themselves to... YOU. Also called "Teddy Bear Cholla", because it looks so fuzzy.

"Spring Cholla" - Opuntia Bigelovii... så kaldet, fordi tornene synes at "springe" af kaktusen og sætte sig fast på... DIG. Kaldes også "Bamse Cholla", fordi den ser så lodden ud.

 

Blue (yes, blue!...???) Palo Verde Tree - Cercidium Floridum.

"Blå (ja, blå!...???) Palo Verde Træ" - Cercidium Floridum.

I think it might be another kind of Cholla.

Jeg tror måske det er en anden slags Cholla.

Brittlebush - Encelia Farinosa.

"Skørbusk" - Encelia Farinosa.

And my favorite: Ocotillo - Fouquieria Splendens.

Og min ynglings: Ocotillo - Fouquieria Splendens.

Sunset over the Anza-Borrego Desert.

Solnedgang over Anza-Borrego Ørkenen.

Borrego Springs

Hacienda del Sol - Our hotel in Borrego Springs.

Hacienda del Sol - Vores hotel i Borrego Springs.

April taking time to break in the new rollerskates.

April ta'r sig tid til at invie de nye rulleskøjter.

The most beautiful church in Borrego Springs.

Den smukkeste kirke i Borrego Springs.

 

The "Peg-Leg Smith Liars' Contest"

Thomas L. "Peg Leg" Smith (1801-1866), was a mountain man, prospector, horse thief, and spinner of tall tales. Legends regarding his lost gold mine have grown through the years, and countless people have searched the desert for its fabulous wealth. How "Peg Leg" got his nickname is an interesting story. During a fight with the Indians in 1827, he took a bullet to his ankle, shattering the bone. His companions, who thought it would be fatal, carried him away from the battle. In an effort to save his own life, "Peg Leg" Smith took a knife and began sawing away at his lower leg. Between spells of nausea and fainting, and while swearing at his friends, he eventually managed to chop off his own leg. Smith survived and later carved himself a wooden leg and learned to walk with it, and thus came about the name of "Peg Leg" Smith. Or so he said.

Thomas L. "Træben" Smith (1801-1866) var bjergboer, guldgraver, hestetyv og opfinder af løgnehistorier. Fortællinger vedrørende hans forsvundne guldmine er blevet mangfoldiggjort i årenes løb, og utallige mennesker har søgt ørkenen over efter dens fantastiske rigdom. Det er en interessant historie, hvordan "Træben" fik sit øgenavn. I en kamp mod indianerne i 1827 fik han en kugle i anklen, der splintrede knoglen. Hans kammerater, som troede, han ville dø af det, bar ham væk fra kampen. I forsøg på at redde livet, tog "Træben" en kniv og begyndte at save alt hvad han kunne i sit underben. Mellem anfald af kvalme og besvimelse, og alt imens han bandede ad sine venner, fik han møjsommeligt hakket sit ben af. Smith overlevede og snittede sig senere et træben, som han lærte at gå på, og det var sådan, han fik navnet "Træben" Smith. Sagde han da selv.

"LET THOSE WHO SEEK PEGLEG'S GOLD ADD TEN ROCKS TO THIS PILE".
Judging from the pile, a great many people are out looking for "Peg Leg's" gold.

"LAD DEM, DER SØGER TRÆBENS GULD LÆGGE TI STEN TIL DENNE BUNKE".
Efter bunken at dømme, er der en hel del mennesker, der er ude og kigge efter "Træbens" guld.

Is it possible that the gold could be at the end of the rainbow?


Er det muligt, at guldet kunne være for enden af regnbuen?

A man that looked quite like I imagine "Peg Leg" Smith looked - except for having two legs - made our bonfire. Notice the trophies on the table behind him.


En mand, som så meget ud som jeg forestiller mig "Træben" Smith så ud - bortset fra, at han havde to ben - byggede vores bål. Bemærk præmierne på bordet bagved ham.

And then darkness fell, and the liars got going, each story more incredible than the one before. The best was a lady who managed to implicated everybody elses lies into her own story, it was hysterical. No doubt "Peg Leg" would have been proud!


Og så blev det mørkt, og løgnerne kom igang, den ene historie mere utrolig end den anden. Den bedste var en dame, som fik flettet alle de andres løgne historier ind i sin egen historie, det var hylesjovt. "Træben" ville utvivlsomt ha' været stolt.

Remember those trophies? The winners each got one. And the trophies were not engraved with "GREATEST LIAR" or "BEST TALL TALE", oh no. They were fittingly engraved with things like "NATIONAL BOXING CHAMPION 1983" and "MISS CALIFORNIA RUNNER-UP 1977".
Oh, and one more thing. The contest ended when it began to rain cats and dogs for the first and only time in thirty years - it was in the desert, remember? AND WE'RE NOT EVEN LYING!

Kan I huske de præmier? Vinderne fik en hver. Og på præmierne var der ikke indgraveret "MEST FANTASTISKE LØGNHALS" eller "BEDSTE RØVERHISTORIE", næ nej. Der var passende indgraveret sådanne ting som "NATIONAL BOKSEMESTER 1983" og "MISS CALIFORNIA ANDENPLADS 1977".
Nå ja, og en ting til. Konkurrencen sluttede, da det begyndte at øs-sjaskregne for første og eneste gang i tredve år - det var jo i ørkenen, husker I nok. OG DET ER IKK' ENGANG LØGN!

The San Andreas Fault Line

On the way home we traveled along the San Andreas Fault, the world's most active earthquake fault.


På vej hjem kørte vi langs med San Andreas-spalten, verdens mest aktive jordskælvs-spalte.

 

Salton Sea

Salton Sea is a large inland lake, which was created between 1905 and 1907 when the Colorado River accidentally flooded and filled the area. The lake has no run-off, so it is quite saline, and continues to become increasingly so as water evaporates, leaving the salt behind. Large amounts of hydrogen sulphide causes the lake to smell rotten, and as the increasing salinity threatens the lake's fishlife, the rich birdlife is endangered as well.


Saltonsøen er en stor indsø, som blev dannet mellem 1905 og 1907, da Coloradofloden ved et uheld flød over sine bredder og fyldte området. Søen har intet afløb, så den er meget salt, og bliver det mere og mere, efterhånden som vandet fordamper og efterlader saltet. Store mængder af svovlbrinte gør, at søen lugter råddent, og da den tiltagende saltholdighed truer søens fiskebestand, er det rige fugleliv også truet.

Imperial Valley

Continuing through Imperial Valley on our way back to San Diego it is as always striking to see the contrast between the cultivated desert and the natural desert areas. It is an incredible thought that 2/3 of the worlds crops are grown in the Imperial Valley in irrigated desert.


Mens vi fortsætter gennem Imperial Valley på vej tilbage til San Diego, slår kontrasten os som sædvanlig mellem den opdyrkede ørken og de naturlige ørkenområder. Det er en ufattelig tanke, at 2/3 af verdens afgrøder dyrkes i Imperial Valley i den kunstigt vandede ørken.

With irrigation.

Med kunstvanding.

Without irrigation.

Uden kunstvanding.

The Holly Sugar factory is a landmark in Imperial County. Note there is a line on one silo that marks sea level.

Holly Sukker fabrikken er et vartegn for Imperial Amt. Bemærk, at der er en streg på den ene silo, der angiver middelvandstanden (havets overflade).

Alfalfa bales ready for stacking.

Lucerne-baller klar til at blive stakket.

 

More Ghost Towns Here

More Historical Sites Here

More Deserts Here

More Wildflowers Here

More California Travel Attractions Here

 BACK TO MY 17th BIRTHDAY PAGE

~*~*~*~*~

BACK TO MY HOMEPAGE

~*~*~*~*~

BACK TO MY MOM'S HOMEPAGE

 

You are listening to "Awakening".